Vykdyti

 • PASIBAIGĘS BENDRAS PASIENIO REGIONO SVEIKATOS PROJEKTAS, SKIRTAS ALYTAUS IR SUVALKŲ PACIENTAMS BEI MEDIKAMS ATSKLEIDĖ IŠKALBINGUS REZULTATUS

  Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė bei Dr. L. Rydygiero vaivadijos ligoninė Suvalkuose kartu inicijavo ir 2018 metais vykdė bendrą projektą „Osteoporozė tai ne nuosprendis –pilotinė programa kovai su osteoporoze LT-PL regione“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Bendras projekto biudžetas –49 335 eurai. Projektu buvo siekiama […]

 • Vai­kų li­gų sky­riaus at­nau­ji­ni­mui panaudota dau­giau kaip mi­li­jo­nas eu­rų

  Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je sausio mėnesio paskutinėmis dienomis per­kirp­ta sim­bo­linė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24 lo­vos ma­žie­siems pa­cien­tams, šiuo me­tu 21 iš jų jau už­im­ta. At­nau­jin­tas sky­rius vei­kia sa­vai­tę. „Gal ki­ti sa­ky­tų, jog nau­ją li­go­ni­nę rei­kia sta­ty­ti, bet mes la­bai džiau­gia­mės, kad met­ras po met­ro gra­ži­na­mės, […]

 • Naujas vaikų sveikatos apsaugos gerinimo projektas

    Siekiant optimizuoti mažųjų pacientų savalaikį ištyrimą ir kokybišką gydymą, praeitų metų pavasarį Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis aptarė naujo galimo bendro projekto galimybes. Ligoninių pageidavimus apjungė ir projekto „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ paraišką parengė VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras. Europos Sąjungos INTERREG […]

 • Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje

  Projektu vykdomas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos apsaugos srityje įgyvendinimas. Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, su kuria ligoninė 2012-07-04 yra pasirašiusi sutartį kaip paramos gavėjas ir vykdytojas. Projekto tikslai: pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, sumažinant skirtumą tarp periferinių regionų ir miestų bei užtikrinti Lietuvos […]

 • Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams

  Projektas finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2013-12-30, įgyvendinimo trukmė iki 2016-08-31. Projekto uždaviniai: pagerinti sunaudojamos energijos efektyvumą ligoninės skyriuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams; pagerinti mikroklimatą ligoninių pastatuose atnaujintose sveikatos priežiūros įstaigose ligoninių skyriuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams. […]

 • Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, neprisirašiusiems pirmojo lygio gydymo įstaigose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

  Tai tęstinis projektas, kurį finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. Projekto tikslai ir uždaviniai: – Įtakoti gyvenimo kokybę Alytaus mieste; – Suteikti galimybę gauti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir neprisirašiusiems pirmojo lygio gydymo įstaigose piliečiams, kurie patenka į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių.

 • Kompleksinis sveikatos priemonių panaudojimas mokiniams, turintiems stuburo deformacijas ir atleistiems nuo kūno kultūros pamokų

  Tai tęstinis projektas, kurį finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. PRISTATYMAS          Projekto tikslai ir uždaviniai:          – Prisidėti prie vaikų ir paauglių sveikatos stiprinimo ir skatinti stabilios medicinos paramos užtikrinimą moksleiviams, turintiems prasidėjusias ar pažengusiais stuburo deformacijas; – Pasiekti, kad šiems moksleiviams bendrojo lavinimo mokyklose būtų rodomas specialus dėmesys, sudarant specialias programas jų fizinės sveikatos gerinimui; […]

 • Alytaus medikų istorinio paveldo puoselėjimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje

  Projektą  finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. Projekto tikslai: Išsaugoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės istorinį paveldą; Pagerinti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įvaizdį; Aktyvinti medikų bendruomenę; Planuojami projekto rezultatai : Medikų bendruomenė turės progą pasijusti svarbia miesto istorijos ir dabarties dalimi ; Bus sukurtas profesionalus pilnametražinis dokumentinis filmas bei istorinę raidą apžvelgianti knyga. Šie […]

 • Tėvystės įgūdžių formavimas VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje

  Projektą  finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. PRISTATYMAS Projekto tikslai ir uždaviniai: Užtikrinti galimybę Alytaus gyventojams gauti kokybišką sveikatos mokymą ir švietimą. Stiprinti bendruomenės narių sveikatą ir socialius įgūdžius. Ugdyti besilaukiančių moterų ir jų šeimos narių socialinius įgūdžius;

 • VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės pastatų rekonstrukcija

  Vykdomas tęstinis ilgametis ligoninės projektas (nuo 2003 metų), kuris yra finansuojamas iš Valstybės investicijų programos. Projekto uždavinys – rekonstruoti Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės pastatus.Vykdomas Vidaus ligų korpuso rekonstravimas. 2016 metais suplanuotų projekto darbų vertė 300 000 eurų. Laukiami projekto įgyvendinimo rezultatai: Pagerėjusi VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės atliekamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė; Užtikrintos saugios, […]