Naujienos

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, pasak įstaigos direktoriaus pavaduotojo medicinai Dmitrijaus Kačiurino, yra karščiausias taškas ligoninėje, tai tarsi visų problemų atspindys. Pirmiausia socialinių, kurias sukelia daug veiksnių – tai ir garbus pacientų amžius, neturėjimas giminaičių,
Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad pasikeitė vaistų Moxonidinum ir Rilmenidinum, skirtų hipertenzijai gydyti, skyrimo tvarka. Pacientams, iki šiol nevartojusiems šių vaistų, jie galės būti skiriami tuo atveju, jeigu netiks kiti šiai ligai gydyti skirti vaistai. Tuo tarpu
Kas yra elektroninė sveikatos sistema? Ką ji daro? Kada e. Sveikatos projektas bus galutinai įdiegtas visoje šalies sveikatos sistemoje? Baigus ligoninėje  įgyvendinti kartu su partneriais projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Alytaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, klausimų nesumažėjo.
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­du dėl šios gy­dy­mo įstai­gos ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. Iš fon­do ad­mi­nist­ruo­ja­mos Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos li­go­ni­nės pro­jek­tui skir­ta 1 mln. 228 tūkst.
Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pa­to­lo­gi­jos sky­rius lai­ko­mas la­bai svar­biu dar­bo ba­ru, nes nuo ty­ri­mų, at­lik­tų čia, di­de­le da­li­mi pri­klau­so to­les­nis pa­cien­to gy­dy­mas. „Daug ką ma­to­me žmo­gaus or­ga­niz­me, ga­li­me pa­sa­ky­ti, ar na­vi­kas pik­ty­bi­nis, ar ge­ry­bi­nis, rei­kės che­mo­te­ra­pi­jos,
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­rius – vie­nas di­džiau­sių li­go­ni­nė­je. Jis įsi­kū­ręs at­ski­ra­me tri­jų aukš­tų pa­sta­te, ant jo sto­go įreng­ti ener­gi­ją tau­pan­tys fo­to­vol­ti­niai ir sau­lės ko­lek­to­riai. Šia­me sky­riu­je pa­si­tin­ka­mi ma­žiau­sie­ji Aly­taus gy­ven­to­jai. Kiek­vie­no jų gi­mi­mas –
Kli­ni­ki­nė diag­nos­ti­nė la­bo­ra­to­ri­ja – vie­nas iš stra­te­gi­nių gy­dy­mo įstai­gų pa­da­li­nių. La­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų duo­me­nys yra ne tik svar­bi me­di­ci­ni­nė in­for­ma­ci­ja, bet ir pa­gal­ba gy­dan­čiam gy­dy­to­jui, su­tei­kian­ti ži­nių apie li­gą, jos ei­gą ir gy­dy­mo sėk­min­gu­mą. Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės
Lietuvos slaugos specialistų organizacija kviečia į mokslinę – praktinę konferenciją Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje: „Darbo santykių reglamentavimo pokyčiai įsigaliojus naujam Darbo Kodeksui. Slaugos paslaugų organizavimo ir darbuotojų saugos užtikrinimo ypatumai“ (Darbotvarkė)
Ligoninę pasieks nauja įranga. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis nuo metų pradžios vykdo bendrą projektą „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“. Jis finansuojamas Europos Sąjungos INTERREG V-A
    Nuo 2017 m. spalio 9 d. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje Konsultacijų poliklinikoje darbą pradėjo gydytoja alergologė-klinikinė imunologė Giedrė Urbienė, kuri teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir suaugusiems. Dėl informacijos ir registracijos prašome