Naujienos

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje nuo rugpjūčio dirba naujas gydytojas urologas Marius Astrauskas (30 m.). Iš Kauno atvažiuojantis medikas ne tik konsultuoja pacientus, bet ir ligoninės stacionare jiems atlieka įvairias operacijas. Savo pasirinkimu dirbti regione jaunasis gydytojas neabejojo
„Slaugytojas kaip globėjas — tai asmuo, kuris maitina, drąsina ir globoja, asmuo, kuris sutinka ateinantį į pasaulį ir palydi išeinantįjį anapilin, asmuo, kuris rūpinimusi, išmintimi, kantrybe, paguoda padeda pasveikti ar palengvinti sunkią negalios naštą. Taip slaugytojas aprašomas
24
04.2018
Šiuo metu VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje laikinai neteikiamos magnetinio rezonanso tomografo tyrimo paslaugos, kadangi vyksta įrangos atnaujinimo procedūros. Apie šios  paslaugos teikimo atnaujinimą informuosime papildomai. Magnetinio rezonanso tyrimo paslaugos teikiamos kitose valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos
Vaikų sveikatos apsaugos gerinimui  skirta nauja ir šiuolaikiška otorinolaringologijos įranga jau naudojama diagnozuojant susirgimus bei gydant mažuosius Alytaus regiono pacientus. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis jau antri metai vykdo bendrą
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrius, pasak įstaigos direktoriaus pavaduotojo medicinai Dmitrijaus Kačiurino, yra karščiausias taškas ligoninėje, tai tarsi visų problemų atspindys. Pirmiausia socialinių, kurias sukelia daug veiksnių – tai ir garbus pacientų amžius, neturėjimas giminaičių,
Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad pasikeitė vaistų Moxonidinum ir Rilmenidinum, skirtų hipertenzijai gydyti, skyrimo tvarka. Pacientams, iki šiol nevartojusiems šių vaistų, jie galės būti skiriami tuo atveju, jeigu netiks kiti šiai ligai gydyti skirti vaistai. Tuo tarpu
Kas yra elektroninė sveikatos sistema? Ką ji daro? Kada e. Sveikatos projektas bus galutinai įdiegtas visoje šalies sveikatos sistemoje? Baigus ligoninėje  įgyvendinti kartu su partneriais projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Alytaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, klausimų nesumažėjo.
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­du dėl šios gy­dy­mo įstai­gos ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. Iš fon­do ad­mi­nist­ruo­ja­mos Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos li­go­ni­nės pro­jek­tui skir­ta 1 mln. 228 tūkst.
Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pa­to­lo­gi­jos sky­rius lai­ko­mas la­bai svar­biu dar­bo ba­ru, nes nuo ty­ri­mų, at­lik­tų čia, di­de­le da­li­mi pri­klau­so to­les­nis pa­cien­to gy­dy­mas. „Daug ką ma­to­me žmo­gaus or­ga­niz­me, ga­li­me pa­sa­ky­ti, ar na­vi­kas pik­ty­bi­nis, ar ge­ry­bi­nis, rei­kės che­mo­te­ra­pi­jos,
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­rius – vie­nas di­džiau­sių li­go­ni­nė­je. Jis įsi­kū­ręs at­ski­ra­me tri­jų aukš­tų pa­sta­te, ant jo sto­go įreng­ti ener­gi­ją tau­pan­tys fo­to­vol­ti­niai ir sau­lės ko­lek­to­riai. Šia­me sky­riu­je pa­si­tin­ka­mi ma­žiau­sie­ji Aly­taus gy­ven­to­jai. Kiek­vie­no jų gi­mi­mas –