Naujienos

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė bei Dr. L. Rydygiero vaivadijos ligoninė Suvalkuose kartu inicijavo ir 2018 metais vykdė bendrą projektą „Osteoporozė tai ne nuosprendis –pilotinė programa kovai su osteoporoze LT-PL regione“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos INTERREG
Kas sakė, kad stebuklų nebūna? Praėjusios savaitės pabaigoje Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoni-nės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje įvykę atvejai parodė, kad būna! Medikai išgelbėjo dviejų gimdyvių ir kūdikių gyvybes – alytiškės ir jos 35 savaičių vaisiaus bei lazdijiškės
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­tį spalio 12 dieną  vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas ren­gi­nys, sve­čius tar­si lai­ko ma­ši­na nu­kė­lęs vi­su šim­tu me­tų at­gal, kai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vo ati­da­ry­ta pir­mo­ji Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė. Šven­tė­je da­ly­va­vo ir ži­no­mų ša­lies žmo­nių, po­li­ti­kų, me­di­kų.
Lietuvos sveikata: „Šimtmetis patirties padėjo pagrindą naujiems iššūkiams“: http://lsveikata.lt/medicinos-lyderiai/simtmetis-patirties-padejo-pagrinda-naujiems-issukiams-9491
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė švenčia jubiliejų. Visą šventinę savaitę buvo sveikinami esami ir buvę ilgamečiai įvairių skyrių medikai bei kiti ligoninės darbuotojai. Šventės baigiamasis akcentas – penktadienį, kai įstaigos bendruomenė ir svečiai pakviečiami į vieną didžiausių mieste
Šimtmečio sukaktį mininti Alytaus Stasio Kudirkos ligoninė jubiliejinių renginių seriją pradėjo fotografijų paroda ligoninėje, kurioje pristatomos  neregėtos medikų darbo akimirkos fotomenininko Vytauto V.Stanionio akimis. Fotografo dienoraštis ligoninėje: kas liko už kadro? 2018-aisiais sukanka 80 metų, kai ant
  Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės ir Len­ki­jos Su­val­kų   dr. L.Rydygiero bei Bals­to­gės J.Sniadeckio  li­go­ni­nė­mis ant­rus me­tus vyk­do pro­jek­tą „Vai­kų svei­ka­tos ap­sau­gos ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne“. Jis fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos IN­TER­REG V-A Lie­tu­vos
2018 metų spalio 12 dieną Alytaus S.Kudirkos ligoninė pasitinka garbingą 100 metų jubiliejų. Minint Lietuvos valstybingumo ir Alytaus S.Kudirkos ligoninės 100 – metį, organizavome šventines ligoninės darbuotojų sulėktuves: „SUSIVIENYKIME GYVA ŠIRDIMI“ Sveikiname visus bendruomenės narius ir kviečiame
Rugsėjo 6-8 dienomis Kaune vyko 9-asis Baltijos Neurologų kongresas. Jame dalyvavo garsūs Europos mokslininkai ir žinomi neurologai. Alytaus neurologams atstovavo gydytojai neurologai Kęstutis Juknelis ir Vytas Jazepčikas. Remiantis šviežiausiais duomenimis, Lietuvoje labai sėkmingai taikomas specifinis išeminių insultų
31
08.2018
Padėka Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei. Padėka Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės kolektyvui.